Inloggen | Registreren | WuP.nu
Ga naar de startpagina van Nightking

"Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen"
"Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen"

  Welkom Gast

Disclaimer


01-06-2007 | 01:20:33 | 25428x bekeken

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij NightKing.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van nightKing.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan NightKing.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. NightKing.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. NightKing.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Domeingebruik aan derden
De naam Nightking.nl is officieel geregistreerd en mag uitsluitend gebruikt worden voor de site www.nightking.nl zelf. Alleen door de eindbeheerder wordt vast gesteld of het domein Nightking.nl gebruikt mag worden voor andere doeleinde. Nightking.nl geeft sowieso altijd alleen toestemming om gebruik te maken van het domein Nightking.nl en nimmer nooit het IP adres om privacyredenen.

E-mail en msn adressen
Alle e-mail adressen uitgegeven worden bij Nightking.nl worden uitgegeven onder het domein Nightking.nl wat standaard gebruikt wordt, daarnaast is er speciaal een aantal leden van schoolkrant Het Sein nog de mogelijkheid om het domein Hetsein.nl te gebruiken na dat er toestemming is verleend door de hoofdredacteur van schoolkrant Het Sein.
Voor alle e-mail adressen van Nightking.nl/ Hetsein.nl geldt dat de individuele personen zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het e-mail adres, gebruik op msn messenger en eventuele websites. De eindbeheerder van Nightking.nl zal alleen ingrijpen na meldingen van derden of als er misbruik gemaakt word van de auteurs- en databankrechten waar Nightking.nl gebruik van maakt.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Contacteren
Mocht er gevonden worden dat wij op enige wijze andere auteurs- en databankrechten overschrijven van andere websites of maakt iemand misbruikt van onze domeinnaam, stuur dan een e-mail naar Alexander Rink.